Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

spice-sugar
23:21
3523 7fb8 500
Reposted fromsarazation sarazation viastonerr stonerr
23:21
4676 c722
Reposted frommyry myry viastonerr stonerr
spice-sugar
23:21
7349 5bef
Reposted fromcalifornia-love california-love viastonerr stonerr
spice-sugar
23:18
1434 d996
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viastonerr stonerr
spice-sugar
23:18
7851 943d 500
Julian Tuwim "Inne"
Reposted fromdeviate deviate viaczarnemajtki czarnemajtki
spice-sugar
23:14
spice-sugar
23:12
9732 a862
Reposted fromincentive incentive viaczarnemajtki czarnemajtki
spice-sugar
23:12
Panie Boże . dlaczego stawiasz mi go na drodze, skoro wiesz, że nie pozwolisz nam być razem ?
Reposted frompeace peace viaczarnemajtki czarnemajtki
23:05
2609 7fb3 500

thereminsoul:

Athens, Greece

23:04
8881 44a3 500

allthingseurope:

Petrin Hill, Prague (by jp1958)

spice-sugar
23:04
Bywa, że trzeba przebyć daleką drogę, by wrócić do siebie
Reposted fromcichutko cichutko viaczarnemajtki czarnemajtki
spice-sugar
22:58
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki
spice-sugar
22:07
22:07
5971 619d 500

tmpls:

The best bath

Reposted frompacificaly pacificaly viaczarnemajtki czarnemajtki
spice-sugar
22:07
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viaczarnemajtki czarnemajtki
spice-sugar
22:06
spice-sugar
22:05

April 03 2017

spice-sugar
22:26
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
spice-sugar
22:25
4162 6e16
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
spice-sugar
22:25
0166 ea81
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl