Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2019

spice-sugar
20:33
9465 2ecd 500
top
Reposted fromsponzy sponzy viaczarnemajtki czarnemajtki
spice-sugar
20:30
9948 d26d
Reposted fromheroes heroes viaczarnemajtki czarnemajtki
spice-sugar
20:30
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viaczarnemajtki czarnemajtki
spice-sugar
20:29
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid viaczarnemajtki czarnemajtki
spice-sugar
20:27
spice-sugar
20:27
3273 9e96 500
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
spice-sugar
20:23
1614 6d2e 500
spice-sugar
20:23
spice-sugar
20:22
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
spice-sugar
20:22
0826 327f
spice-sugar
20:22
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
spice-sugar
20:13
Nie ważne jakiej jesteś narodowości i w jakim kraju mieszkasz. Nie ważna jest twoja płeć i poglądy. Pocałunek na całym świecie brzmi tak samo. To nam pokazuje, że miłość jest językiem uniwersalnym.

~Aetatula
spice-sugar
20:08
1870 4838 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
spice-sugar
20:08
spice-sugar
20:08
3403 24c8 500
Depths of Earth
spice-sugar
20:08
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
spice-sugar
20:08
0227 53e2
spice-sugar
20:07
spice-sugar
20:07
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
spice-sugar
20:07
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl